Ub

Ub je gradsko naselje u Srbiji u opštini Ub u Kolubarskom okrugu. Prema popisu iz 2011. bilo je 6.191 stanovnika (prema popisu iz 2002. bilo je 6.018 stanovnika). 

Područ­je Uba je u rav­ni­čar­skom i bre­žulj­ka­stom te­re­nu u gor­njem to­ku re­ka Tam­na­ve, Uba i Ko­lu­ba­re. Pre­ci­zni­je, u se­ve­ro­za­pad­nom de­lu cen­tral­ne Sr­bi­je iz­me­đu re­ke Sa­ve i Ko­lu­ba­re, u plod­noj tam­nav­skoj rav­ni­ci na­la­zi se atar op­šti­ne Ub. Gra­ni­či se sa op­šti­na­ma Obre­no­vac, Laj­ko­vac, Va­lje­vo, Ko­ce­lje­vo i Vla­di­mir­ci.

Postoji više zanimljivih legendi o tome kako je ova varošica dobila ime. Međutim, nijedna, nije dokumentovana. Jedna od njih navodi da je ime Ub doneseno iz Rusije, jer, kažu, zaista u toj imperiji ima više malih naseobina s takvim imenom.

Ovde se nalazi Biblioteka „Božidar Knežević”.